EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
     4.2.1 รายงาน แบบ สขร.1     
4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website

4.3.1 –ขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์

4.3.2 จัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website  

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน

                       2.1.1 บันทึกข้อความ

                         2.1.2  แผนการใช้เงินบำรุง

2.1.3 แผน Planfin

    2.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและยกระดับการประเมินฯ

2.2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปิดปดประกาศฯ

    2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3.2 ประกาศ โรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

2.3.3 รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับดารประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

2.3.4 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560